Kirkekontoret
Præster
Personale
Persondatapolitik

KIRKEKONTORET

for Grundfør, Haldum og Vitten sogne                     Tlf. 8691 1511 – [email protected]

Kirkekontoret har til huse i den gamle Grundfør Præstegård, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup.
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 9 – 13.

YDELSER OG HJÆLP

Umiddelbart efter fødslen sender sygehuset, eller ved fødsel i hjemmet, den ansvarshavende jordemoder, fødselsanmeldelsen til kirkekontoret/sognepræsten i moderens bopælssogn.
Hvis moderen ikke er gift, skal hun og faderen inden 14 dage sende en Omsorgs- og ansvarserklæring til moderens bopælssogn. Det sker elektronisk via borger.dk; Familie og børn, eller tryk her: www.borger.dk/Sider/Faderskab.

Moderen skal signere erklæringen med NemID, hvorefter far får en mail med et link, som også skal signeres med NemID.
Kirkekontoret får automatisk besked.
Hvis der ikke bliver indsendt Omsorgs- og ansvarserklæring inden fristen på 14 dage udløber, sendes sagen til Familieretshuset.

Dåb aftales med kirkekontoret. Før dåben vil der være en samtale med den præst, der har gudstjenesten. Navnet på barnet, hvem der bærer barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere oplyses til kirkekontoret. Ved voksendåb skal der oplyses navn og adresse på mindst 2 dåbsvidner.
For at være fadder skal man være over konfirmationsalderen og være døbt med den kristne tro.

Læs mere om dåb Her

Navngivning skal indberettes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivning skal indberettes på www.borger.dk med NemID
Kontakt gerne kirkekontoret, hvis du er i tvivl om noget.

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Familieretshuset.
familiestyrelsens hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.

Ønskes ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn skal anmeldelsen så vidt muligt indberettes digitalt på www.borger.dk ved brug af NemID.
Kirkekontoret i bopælssognet kan hjælpe med forskellige oplysninger og vejledning.
For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på kr. 505,- Gebyret dækker ægtefæller, forældre og børn under 18 år. Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse, hvor der er navnefællesskab. Kontakt kirkekontoret i tvivlstilfælde.

Henvendelse skal ske til kirkekontoret i forbindelse med aftale af dato og tidspunkt for vielsen. Inden vielsen udfyldes en ægteskabserklæring på borger.dk. Kommunen fremsender herefter en prøvelsesattest, som afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.
Præsten der skal foretage vielsen, kontakter jer ca. 14 dage før. for at aftale tid til en vielsessamtale
Hvis der skal være navneændring i forbindelse med vielsen, anmodes der særskilt herom på www.borger.dk

Læs om vielse i kirken Her

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab – er for dem, som tidligere er blevet gift på rådhuset eller er gift i udlandet og som senere ønsker, at få deres ægteskab velsignet i kirken. Den kan finde sted såfremt den ene af parterne er medlem af folkekirken.
Der er ingen frist for hvor lang tid, der må gå mellem vielsen på rådhuset og velsignelsen i kirken. Det er f.eks. en smuk indledning til et sølv- eller guldbryllup at komme i kirke til en velsignelse.
Forud for velsignelsen aftaler man dato og tidspunkt med Kirkekontoret, der sender en bekræftelse på, at kirken er reserveret på det ønskede tidspunkt og hvilken præst der skal foretage velsignelsen.
Præsten kontakter jer ca. 14 dage før for at aftale tid til en samtale, hvor I sammen træffer nærmere aftale omkring velsignelseshandlingen, valg af salmer mm.
Parrets dåbsattester og vielsesattest indleveres på Kirkekontoret, der udfærdiger en attestation på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted.

Se mere om Kirkelig velsignelse Her

Kontakt gerne ledende graver Peter Bo Nielsen på tlf. 2966 5329 eller [email protected] i forbindelse med valg af gravsted. Oftest kontaktes der også en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning.
Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales med præsten evt. kirkekontoret.

Læs mere om begravelse/bisættelse Her

Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.
Læs mere om folkekirken her.

Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske ved oplysning af CPR. nr. samt dåbssogn, skriftligt eller ved personlig henvendelse til kirkekontoret. Det anbefales, at man ved udmeldelse fortæller sine pårørende om sin beslutning, så de ikke bliver overraskede i tilfælde af dødsfald.
Ved udmeldelse frasiger man sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger som vielse og begravelse/bisættelse.
Hvis den ene af brudeparret er medlem af folkekirken, er en kirkelig vielse mulig.

Ønsker man at genindtræde i folkekirken, er dette muligt efter anmodning til en af sognets præster.

Skal man bruge en attest, hvad enten man er medlem eller ikke-medlem, kan du bestille en papir- eller elektronisk attest på www.borger.dk. Papirattesten kan også afhentes personligt på kirkekontoret, ved forevisning af billedlegitimation.

Ring gerne til kirkekontoret på tlf. 8691 1511, så vi kan sikre, at vi har alle de informationer, der behøves for at udskrive attesten.

Kirkekontorets åbningstider er man – fre kl. 9 – 13.00

Som medlem af Folkekirken har man ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.
Der er dog mulighed for at løse sognebånd til præsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst ved Kirken i Hinnerup, skal du henvende dig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til, og udfylde en sognebåndsløserblanket. Præsten skal også skrive under på at vedkommende er villig til at modtage dig som sognebåndsløser.

Sognebåndet er personligt, og bortfalder hvis præsten ophører i sin stilling ved kirken.

I forbindelse med sognebåndsløsning skal man tage stilling til, om man ønsker at få valg- og stemmeret ved menighedsrådsvalg i Grundfør, Haldum og Vitten Sogn eller bopælssognet.

Find sognebåndsløsnings blanketten her.

UDLEJNING AF SOGNEGÅRDEN

Kontakt Hinnerup kirkekontor

Tlf. 8691 1511

KONTAKT

KONTORLEDER

  Birgitte Nyborg Andreasen

Tlf. 2027 5291
Mail: [email protected]

(kirkens administration)

KORDEGN

Tlf. 8691 1511
Mail: [email protected]

(attester, navneændring og lign.)

Klik her for at sende sikker mail

KIRKE- OG KULTUR MEDARBEJDER

Morten Ginge Bach

Tlf. 8691 1511
Mail: [email protected]

(dåb, vielser og øvrige spørgsmål)

PRÆSTER

SOGNEPRÆST (KBF.)

Kjeld B. Nielsen

Tlf. 6111 1235
Mail: [email protected]
Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri onsdag)

Klik her for at sende sikker mail

SOGNEPRÆST

Eva Pedersen

Tlf. 2327 1511
Mail: [email protected]

Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri mandag)

Klik her for at sende sikker mail
Kun undervisning

SOGNEPRÆST

Morten Krogh Nielsen

Tlf. 2021 0198
Mail: [email protected]

Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup
(Fri mandag)

Klik her for at sende sikker mail

SOGNEPRÆST

Iben Albeck

Tlf. 8161 1932
Mail: [email protected]

Kirkekontoret, Skolestien 2, Grundfør, 8382 Hinnerup

KIRKEGÅRDENE

LEDENDE GRAVER (Grundfør, Haldum og Vitten kirker)

Peter Bo Nielsen

tlf. 2966 5329
Mail: [email protected]

GRAVER

Tue Dan Hegner

tlf: 2346 4630

Mail: [email protected]

GRAVERMEDHJÆLPER

Flemming Brandt Sørensen

Tlf: 23 83 15 11

Mail:[email protected]

GRAVERMEDHJÆLPER

Christian Kreiberg Møller

GRAVERMEDHJÆLPER

Tina Harbo

KIRKELIGE AKTIVITETER

 ORGANIST

Boyana Bjørn

Tlf. 23 49 15 11
Mail: [email protected]

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Marlene Ginge Bach

Tlf. 2364 5883
Mail: [email protected]

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Morten Ginge Bach

Tlf. 8691 1511
Mail: [email protected]

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER vikar

Kathrine Silleborg

Tlf.
Mail: [email protected]

SOGNEMEDHJÆLPER

Mette Mejlgaard

Tlf.
Mail: [email protected]

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Lone Carlson

tlf: 2337 1711

Mail: [email protected]

Træffes bedst tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.30 - 12.30

KORLEDER FOR KIRKERNES BØRNE-& UNGDOMSKOR

Boyana Bjørn

Mail: [email protected]

PEDEL

Thorkild Petersen

Mail: [email protected]

VÆRTINDE

Rosa Vestergaard

Mail: [email protected]

KIRKESANGERE

Bent Laursen
Karina Schwartz
Pernille Dahl