OM KIRKERNE OG SOGNEGÅRDEN

I gammel tid foregik livet i landsbyerne omkring Hinnerup. Selve Hinnerup by begyndte først for alvor at få betydning, da jernbanen kom til i slutningen af 1800-tallet. Derfor ligger Hinnerups kirker ikke i Hinnerup, men i de tre gamle omkringliggende landsbyer: Grundfør, Haldum og Vitten.

I de sidste 30 år har der ligget en sognegård centralt i Hinnerup. I 2013 blev der bygget en ny og tidssvarende sognegård.

Hinnerup Sognegård

HINNERUP SOGNEGÅRD

Ådalsvej 10
8382 Hinnerup

GRUNDFØR KIRKE

Skolestien 1
8382 Hinnerup

HALDUM KIRKE

Haldumvej 11
8382 Hinnerup

VITTEN KIRKE

Vittenvej 63
8382 Hinnerup

HINNERUP SOGNEGÅRD

Hinnerup Sognegård ligger på Ådalsvej 10 – centralt i Hinnerup. Efter mange års forarbejde blev der i 2013 bygget en ny sognegård på samme sted, som den tidligere lå. Hinnerup Sognegård indeholder tre store sale, som kan slås sammen til ét stort rum, et mødelokale, depot og moderne køkken.

Hinnerup Sognegård benyttes til undervisning af både børn og voksne, til børne- og ungdomskor, menigheds-rådsmøder og udvalgs-møder, foredrag og koncerter, kirke-café, demens-café og meget mere.

Det er muligt at leje sognegården til mindesammenkomst i forbindelse med bisættelse eller begravelse i en af Hinnerups kirker.

Kontakt Hinnerup kirkekontor på tlf. 8691 1511.

GRUNDFØR KIRKE

Grundfør Kirke er bygget i slutningen af 1100-tallet i romansk stil.

Kirken består af kor og skib samt underdelen af et tårn. Man ved ikke, om der engang har været et egentligt tårn. Murene er sat af til at kunne bære et tårn, men der findes ingen optegnelser, som kan bekræfte, at det har været bygget. I hvert fald er det der ikke i dag, der er derimod en tagrytter, hvori klokken hænger.

Klokken er 71 cm i diameter, støbt af malm. Den er omstøbt i 1903 efter den gamle klokkes form. Om halsen på den står der: “Støbt i Herrens år 1551. Hjælp os Jesus. Omstøbt i 1903 af L. Andersen i Aarhus”.

Altertavlen er fra 1725 og skænket af kirkens daværende ejer Hans Hansen Rosborg og hustru. Altertavlen er udført af maleren Berend Nohr, som var “hofmaler” på Frijsenborg.

Altersølvet Kalken er fra 1843. Disken er skænket i 1887. I bundfeltet er graveret den korsfæstede, på randen et cirkelkors og en bladranke.

 

 

Alterstagerne dateres til 1625 – 50. De er 30 cm høje og af messing.

Døbefonten er en såkaldt løvefont. Den har to løvepar, hver med et stærkt fremspringende fælles mandshoved.

Prædikestolen er fra 1636.

Stolestader de fire øverste stolestader i hver side har gavle fra omkring 1630.  Gavlene har på forsiden hver en apostelfigur. Hver apostel står med sit attribut i en muslingesskalssmykket niche. Rækkefølgen er i nordre række: 1. Andreas med kors;  2. Peter med nøgler; 3. Thomas med spyd og bog; 4. Simon med sav.          Rækkefølgen i søndre række: 1. Johannes med kalk (bæger); 2. Bartholomæus med kniv og bog; 3. Judas Thaddæus med åben bog og kølle; 4. Mattias med økse.

Orglet er fra 1987. Det er bygget af orgelbygger Marcussen & Søn. Det har 2 manualer, pedal og 10 stemmer.

HALDUM KIRKE

Haldum Kirke er fra tidligt i 1100-tallet. Ved slutningen af middelalderen blev der indbygget hvælv i kor og skib, og der blev også opført et tårn i vest og et våbenhus ved skibets norddør. I 1865 blev våbenhuset ved norddøren brudt ned, og der blev oprettet indgang gennem tårnrummet.

Alterbordet i eg er fra 1861.

Altertavlen er fra 1599. I storfelterne er der indsat nyere malerier, som formentlig stammer fra tiden kort efter 1859, da man ønskede tavlen restaureret. I midterfeltet ses billedet “Ecce homo” (se hvilket menneske), som er lagt i munden på Pilatus under forhøret og tortureringen af Jesus. Jesus står med purpurkappen, tornekrone på hovedet og palmegren under de bundne hænder. I feltet mod nord peger Moses på lovens tavle, som han støtter mod det bøjede ben. I feltet mod syd ses Johannes Døber. Han er iført dyreskind, støtter sig til en korsstav og peger hen mod Kristus.

Altersølvet Kalken er skænket 1722. På siden er der graveret ovale våbenskjole og initialerne “CF” og “ØG” for kalkens oprindelige givere, Christian Frijs og Øllegaard Gersdorf. Disken er fra samme tid og har i bunden samme graveringer som kalken. Alterstagerne er af tin og støbt 1711.

 

Døbefonten er romansk og lavet af granit, kummen rødlig og foden gråblå. Det er en løvefont af den klassiske østjyske type med to løver, der har et fælles mandshoved. Foden har i hjørnerne 4 mandshoveder og i sidernes bueslag relieffer: 1) løve set fra siden 2) tilsvarende løve, men med bagudvendt hoved 3) frontalvendt engel med udbredte vinger.

Dåbsfadet er fra perioden 1550-75. Både på randen og i kransen om bundfeltet er der det almindelige “hjort og hund”-motiv. I bundfeltet ses bebudelsen.
Prædikestolen er fra 1615. Den har fire billedfelter 1) Jesu dåb 2) Kristus på korset mellem Maria og Johannes 3) Opstandelsen 4) flettet Jesus-monogram.

Orglet er bygget i 1997 af orgelbyggerfirmaet Frobenius. Det har to manualer, pedal og 16 stemmer.

Klokken er fra det 13. århundrede, den er 77,5 cm i diameter og støbt af malm. I 2019 blev der tilføjet en ny klokke, klokken er skænket af den A.P. Møllerske Støttefond og inskriptionen er forfattet af digteren Iben Krogsdal som lyder: Klokken skal kalde i tusinde år – velkommen i kirke – du er hvad du får.

Krucifiks af Niels Helledie, indkøbt i 2014 takket være en donation.

Maleriet “Den brændende tornebusk” af Simon Aaen er skabt til Haldum kirkes våbenhus og indkøbt i 2014 takket være en donation.

VITTEN KIRKE

Vitten Kirke er bygget i romansk stil omkring år 1200. Den består af kor og skib samt et lille tårn mod vest, opført ved kirkens hovedistandsættelse i 1865.

Alterbord og altertavle er også fra 1865. I midterfeltet står nadverindstiftelsesordene.

Alterkalken er fra 1738. På bægeret ses grev Friis’ våben med dannebrogsordenens kæde med w, kors og C5. Omløbende er skrevet: “Christian Greve Friis 1738”. Disken er glat med et indgraveret cirkelkors.

Alterstagerne er fra omkring år 1900.

Døbefonten er romansk, af ret grovkornet grå-rødlig granit. Det er en løvefont, der dog afviger fra den større gruppe af løvefonte ved, at kummens to løvepar har egne hoveder set i profil, mens et mandshoved springer frem imellem dem. I en hjørnekvader indsat med hovedet nedad i korgavlens søndre hjørne, er med lette streger hugget en løve, der minder om dem på døbefonten. Dyret er fremstillet med åben flab og en vældig tunge. Halen, der stikker ud mellem benene, ender i en stor dusk formet af akantusblade.

 

En syvarmet lysestage på alteret er skænket kirken i 1935. I koret står en præstestol med Frijs-våbnet udskåret i ryglænet.

Orglet er et pneumatisk orgel bygget i 1911 af A. C. Zakariasen, Århus. Det har ét manual og 4 stemmer.
Præsterække-tavlen er fra 1906.

Klokken er fra 1884 af støbestål. Støbt i J. H. Hellerung & Haubergs maskin- og jernstøberi ifølge indskriften på befaling af Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, greve til Frijsenborg. Klokken er 79 cm i diameter.

På kirkegården findes et monument i form af et støbejernskors fra
1845 over Anne Marie Blicher, født Bröchner, død nov. 1845, 71 år gl. Tidligere har korset været forsølvet.

MÅNEDLIGT NYHEDSBREV

KONFIRMAND NYHEDSBREV

BØRN & UNGE NYHEDSBREV

FRIVILLIG NYHEDSBREV